Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 225/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia umów z rzecznikiem prasowym KIDP oraz na czynności wydawnicze KIDP

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz art. 103 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowy z Panią Wiesławą Moczydłowską na pełnienie funkcji rzecznika prasowego KIDP oraz na czynności wydawnicze (Biuletyn KIDP oraz e-Biuletyn).
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych z Panią Wiesławą Moczydłowską, umów wskazanych w § 1, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 27 marca 2018 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Panią Annę Misiak do nadzoru nad prawidłową realizacją umów, o których mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Finansowanie umów, o których mowa w § 1, pochodzić będzie:
1) w zakresie pełnienia funkcji rzecznika prasowego KIDP - z planu przychodów i wydatków KIDP z poz. Wa3;
2) w zakresie czynności wydawnicze (Biuletyn KIDP oraz e-Biuletyn) - z planu przychodów i wydatków Kolegium Redakcyjnego KIDP na 2018 r.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.