Upoważnienie do zawarcia Porozumienia w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnych uprawnień wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.9.2

Akt nieoceniany
Wersja od: 2 września 2022 r.

UCHWAŁA Nr 61/22/P-IX
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 2 września 2022 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia Porozumienia w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnych uprawnień wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Łukasza Jankowskiego oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do zawarcia Porozumienia w sprawie wykorzystania systemu teleinformatycznego oraz publicznej aplikacji mobilnej mObywatel w celu prezentacji mobilnych uprawnień wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.