Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do zawarcia aneksu do umowy pożyczki udzielonej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Tarnowie

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr z 2016 r. poz. 522) oraz § 2 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do zawarcia z Okręgowa Izbą Lekarską w Tarnowie aneksu do dwóch umów pożyczki zawartych dnia 4 maja 2016 r. oraz dnia 30 września 2017 r. poprzez wstrzymanie spłaty kapitału i odsetek od udzielonych pożyczek w okresie od 1 grudnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. i odpowiednie wydłużenie terminu spłaty obu pożyczek.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.