Upoważnienie do ustanawiania zabezpieczeń wymaganych w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu... - OpenLEX

Upoważnienie do ustanawiania zabezpieczeń wymaganych w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.5.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 maja 2017 r.

UCHWAŁA Nr 7/17/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 maja 2017 r.
w sprawie upoważnienia do ustanawiania zabezpieczeń wymaganych w związku z realizacją umów o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do ustanawiania zabezpieczeń wymaganych w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych V Osi priorytetowej - Wsparcie dla obszaru zdrowia, w szczególności do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco.
§  2. 
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do ustanawiania zabezpieczeń wymaganych w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu pn. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych V Osi priorytetowej - Wsparcie dla obszaru zdrowia i potwierdza się czynności dokonane przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta, polegające na podpisaniu weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.