Akty korporacyjne

Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 17/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia:
1) Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 11500,
2) Annę Misiak Wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 11028,
3) Andrzeja Marczaka Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 02222,
4) Zbigniewa M. Szymika Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 08239,
5) Radomira Szarańca Wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 11138,
6) Ewę Szypowicz Wiceprzewodniczącą Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 02774.
7) Tomasza Ziółkowskiego Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych - nr wpisu 00625

do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z wyjątkiem odpłatnego nabywania, a także każdego zbywania i obciążania nieruchomego majątku Izby oraz powoływania innych podmiotów lub nabywania w nich udziałów, akcji lub innych praw majątkowych, dla których to czynności wynikających ze Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych wymagana jest uchwała Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych.

§  2.  Dla skutecznego złożenia oświadczenia woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych wymaga się współdziałania i podpisów dwóch osób upoważnionych, wskazanych w § 1 niniejszej uchwały, w tym Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  3.  Traci moc uchwała nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, tym samym Krajowa Rada Doradców Podatkowych cofa nadane na jej podstawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.