Upoważnienie do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej.

Akty korporacyjne

Lekarz.2022.6.3

Akt nieoceniany
Wersja od: 3 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA Nr 2/22/IX
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 czerwca 2022 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej upoważnia się:
1)
Łukasza Jankowskiego - Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;
2)
Pawła Baruchę - Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;
3)
Klaudiusza Komora - Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;
4)
Mateusza Kowalczyka - Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;
5)
Grzegorza Mazura - Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.