Lekarz.2018.6.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 5 pkt 23 oraz art. 39 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Naczelnej Izby Lekarskiej upoważnia się:

1) Andrzeja Matyję - Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;

2) Andrzeja Cisło - Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) Jacka Kozakiewicza - Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;

4) Krzysztofa Madeja - Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej;

5) Grzegorza Mazura - Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.