Akty korporacyjne

Lekarz.2018.1.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 6/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do reprezentowania Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie decyzji Ministra Zdrowia nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak BFK.321.2.2018AP

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i 4 w zw. z art. 5 pkt 14 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza do reprezentowania Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie decyzji Ministra Zdrowia Nr 1/2018 z dnia 8 stycznia 2018 r., znak BFK.321.2.2018AP, określającej kwotę przypadającą do zwrotu od Naczelnej Izby Lekarskiej, wobec budżetu państwa w wysokości 18.000 złotych.
§  2.  Upoważnienie, o którym mowa w § 1 obejmuje umocowanie do sporządzenia i wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a także do występowania w przedmiotowej sprawie przed sądami administracyjnymi i organami egzekucyjnymi wszystkich instancji wraz z prawem do ustanowienia pełnomocnika.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.