Upoważnienie do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej... - OpenLEX

Upoważnienie do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych".

Akty korporacyjne

Lekarz.2017.4.7

Akt nieoceniany
Wersja od: 7 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 101/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych"

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do podpisania weksla in blanco oraz deklaracji wystawcy weksla in blanco jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu "Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych V Osi priorytetowej - Wsparcie dla obszaru zdrowia.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.