Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 373/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Polską Agencją Prasową S.A.

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę o współpracy z Polską Agencją Prasową S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067663, NIP: 526-025-07-42.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy o współpracy z Polską Agencją Prasową S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000067663, NIP: 526-025-07-42 w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 19 czerwca 2018 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2018 rok z poz. Ws9.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.