Podat.2018.4.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 231/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z firmą Hotele Korona Sp. z o.o. na świadczenie usług związanych z organizacją szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, w dniach 15-17.06.2018 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę z firmą Hotele Korona Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04 - 088), ul. Majdańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzanego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033427, Regon 017337960, NIP 113 23 13 713, na świadczenie usług związanych z organizacją szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, w dniach 15-17.06.2018 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance 75 (05 - 140 Serock), zwanym dalej "Hotelem".
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy na świadczenie usług związanych z organizacją szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, w dniach 15-17.06.2018 r. w hotelu Windsor Palace Hotel & Conference Centre w Jachrance 75 (05 - 140 Serock), w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 25 kwietnia 2018 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego na rok 2018, z pozycji preliminarza Ws1.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.