Akty korporacyjne

Podat.2017.8.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 381/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z firmą Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. na wykonanie usługi doradztwa w tematyce ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej członków KIDP

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę z firmą Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214528, posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1338/04 z dnia 03.09.2004 r., na wykonanie usługi doradztwa w tematyce ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej członków KIDP.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na postawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z firmą Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 56a, 00-695 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214528, posiadającą zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1338/04 z dnia 03.09.2004 r., na wykonanie usługi doradztwa w tematyce ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej członków KIDP - w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 23.08.2017 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją Umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2017.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.