Akty korporacyjne

Podat.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 20/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy z Central Fund of Immovables Sp. z o.o. na świadczenie usług związanych z organizacją szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, w dniach 17-19.05.2019 r. w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym w Falentach

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zawrzeć umowę z firmą CENTRAL FUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000039596, NIP: 72824105919, REGON: 472910966 na świadczenie usług związanych z organizacją szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, w dniach 17-19.05.2019 r. w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym w Falentach, Al. Hrabska 4b, 05-090 Raszyn-Falenty, zwanym dalej "Centrum".
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z firmą CENTRAL FUND OF IMMOVABLES Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr: 0000039596, NIP: 72824105919, REGON: 472910966 na świadczenie usług związanych z organizacją szkolenia dla sędziów Sądu Dyscyplinarnego KIDP i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP oraz Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP i jego Zastępców, w dniach 17-19.05.2019 r. w "Centrum" w treści przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 7 marca 2019 r.
§  3.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Zamiejscowych Oddziałów Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIDP, Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP, Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego na rok 2019, z pozycji preliminarza Ws1.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.