Akty korporacyjne

Lekarz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 105/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy stałej współpracy w zakresie przewozu pasażerów

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnić Prezesa NRL Andrzeja Matyję i Skarbnika NRL Grzegorza Mazura do podpisania w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej umowy stałej współpracy w zakresie przewozu pasażerów z firmą Wawa Taxi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.