Podat.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 517/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na wynajem telewizorów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 1 i 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z WEBdev Oskar Szafraniec z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, NIP: 796-215-69-21, reprezentowaną przez Oskara Szafrańca, na wynajem telewizorów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych. Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie zawieranej z wymienionym wyżej podmiotem.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z WEBdev Oskar Szafraniec z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, NIP: 796-215-69-21, reprezentowaną przez Oskara Szafrańca, na wynajem telewizorów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 5 października 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych pełniącego jednocześnie funkcję Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z poz. Ws3 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.