Akt korporacyjny

Podat.2017.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 628/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na wykonanie dwóch spotów reklamujących zawód doradcy podatkowego

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę z You Can Be Interactive Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Spychalskiego 13, 45-716 Opole wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531529, NIP: 754-308-47-20, REGON: 161603274, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Rudlickiego - Prezesa Zarządu, umowy na wykonanie dwóch spotów reklamujących zawód doradcy podatkowego. Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie zawieranej z wymienionym wyżej podmiotem.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z You Can Be Interactive Sp. z o. o. z siedzibą w Opolu, przy ul. Spychalskiego 13, 45-716 Opole wpisaną do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531529, NIP: 754-308-47-20, REGON: 161603274, reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Rudlickiego - Prezesa Zarządu, umowy na wykonanie dwóch spotów reklamujących zawód doradcy podatkowego, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 10 listopada 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z poz. Ws9 planu przychodów i wydatków Krajowej Izy Doradców Podatkowych na 2017 rok.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.