Podat.2017.11.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 630/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 24 listopada 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na wdrożenie i prowadzenie kampanii promocyjnej "Influencerzy"

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia zawrzeć umowę z Emilem Kokoszka, zamieszkałym w Warszawie (03-416), ul. Wileńska 45 lok. 13, PESEL: 83050905273, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą WE SHARE EMIL KOKOSZKA z siedzibą w Warszawie (03-416), ul. Wileńska 45 lok. 13, NIP: 9261573314, na wdrożenie i prowadzenie kampanii promocyjnej "Influencerzy". Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie zawieranej z wymienionym wyżej podmiotem.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z Emilem Kokoszka, zamieszkałym w Warszawie (03-416), ul. Wileńska 45 lok. 13, PESEL: 83050905273, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą WE SHARE EMIL KOKOSZKA z siedzibą w Warszawie (03-416), ul. Wileńska 45 lok. 13, NIP: 9261573314, na wdrożenie i prowadzenie kampanii promocyjnej "Influencerzy", w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 22 listopada 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP, do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z poz. Ws9 planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na 2017 rok.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.