Akt korporacyjny

Podat.2017.10.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 518/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na usługę wsparcia informatycznego w przygotowaniach związanych z V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych oraz podczas obrad odbywających się w czasie trwania V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 1 i 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z LIZARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 22/200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387380, identyfikującą się numerem NIP 5213605936, REGON 142954092, reprezentowaną przez Pana Pawła Jaszczurę - uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu komplementariusza - spółki LIZARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na usługę wsparcia informatycznego w przygotowaniach związanych z V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych oraz podczas obrad odbywających się w czasie trwania V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie zawieranej z wymienionym wyżej podmiotem.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z LIZARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-703), przy ul. Bukowińskiej 22/200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387380, identyfikującą się numerem NIP 5213605936, REGON 142954092, reprezentowaną przez Pana Pawła Jaszczurę - uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu komplementariusza - spółki LIZARD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na usługę wsparcia informatycznego w przygotowaniach związanych z V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych oraz podczas obrad odbywających się w czasie trwania V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 5 października 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącego Zespołu ds. koordynacji organizacji V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych pełniącego jednocześnie funkcję Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z poz. Ws3 planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.