Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 297/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego KIDP i zarządzanie komunikacją i public relations KIDP

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 17/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, zgodnie z rekomendacją Komisji Ofert KRDP, zawrzeć umowę z Panem Pawłem Prus na pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego KIDP i zarządzanie komunikacją i public relations KIDP.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia Pana Prof. dr. hab. Adama Mariańskiego, Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Pana Tomasza Ziółkowskiego, Skarbnika Krajowej Rady Doradców Podatkowych do podpisania z Panem Pawłem Prus, umowy wskazanej w § 1, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 11 czerwca 2019 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Przewodniczącego KRDP lub Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Finansowanie umowy, o której mowa w § 1, pochodzić będzie:
1) w zakresie pełnienia funkcji rzecznika prasowego KIDP - z planu przychodów i wydatków Biura KIDP z poz. Wa3;
2) w zakresie czynności wydawniczych KIDP (Kwartalnik Doradca Podatkowy oraz e-Biuletyn) - z planu przychodów i wydatków Kolegium Redakcyjnego KIDP na 2019 r.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.