Podat.2017.10.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 519/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy na koncert wigilijny pt. "Wieczór Kolęd" połączony z promocją Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz pkt 1 części I załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2014-2017, uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców podatkowych postanawia zawrzeć umowę z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-459), ul. Myśliwiecka 3/5/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądzie Gospodarczym XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075953, NIP: 521-04-14-271, REGON: 010420881, na koncert wigilijny pt. "Wieczór Kolęd" połączony z promocją Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Szczegóły przedmiotu umowy zostały określone w umowie zawieranej z wymienionym wyżej podmiotem.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych wyraża zgodę na zawarcie, przez osoby upoważnione na podstawie § 1 uchwały nr 383/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z uwzględnieniem § 28 ust. 2 zd. 2 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, umowy z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Warszawie "Radio dla Ciebie" S.A. z siedzibą w Warszawie (00-459), ul. Myśliwiecka 3/5/7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sądzie Gospodarczym XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000075953, NIP: 521-04-14-271, REGON: 010420881, na koncert wigilijny pt. "Wieczór Kolęd" połączony z promocją Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w wersji przedstawionej Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych w dniu 18 października 2017 r.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych zobowiązuje Sekretarza KRDP do nadzoru nad prawidłową realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale.
§  4.  Koszty związane z realizacją umowy, o której mowa w niniejszej uchwale, zostaną pokryte z planu przychodów i wydatków Komisji Rozwoju i Promocji Zawodu KRDP na rok 2017, z pozycji preliminarza Ws9.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.