Akt korporacyjny

Lekarz.2018.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 73/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 11 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej rozbudowy modułu "Składki" na potrzeby nowego programu komputerowego do obsługi rejestru lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do podpisania umowy z Waldemarem Dobrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "CONFIDO" Waldemar Dobrzyński na rozbudowę modułu "Składki", tworzonego w ramach programu komputerowego do obsługi rejestru lekarzy i lekarzy dentystów, o funkcjonalności finansowo-księgowe do kwoty 63.000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.