Lekarz.2018.3.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 32/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania umów dotyczących rozbudowy oraz wsparcia dla utrzymania systemu rejestracji i obsługi uczestników szkoleń organizowanych przez izby lekarskie

Na podstawie art. 114 ust. 1 i 3 i art. 40 ust. 4 z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2016 r. poz. 522) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza oraz Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Wojciecha Marquardta do podpisania umowy z Waldemarem Dobrzyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą "CONFIDO" Waldemar Dobrzyński na rozbudowę systemu rejestracji i obsługi uczestników szkoleń organizowanych przez izby lekarskie do kwoty 41.000 zł brutto (słownie czterdzieści jeden tysięcy) oraz do zawarcia z tym podmiotem umowy dotyczącej zapewnienia usługi wsparcia technicznego i merytorycznego do kwoty 6.500 zł brutto (słownie sześć tysięcy pięćset złotych).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.