Upoważnienie do podpisania oświadczeń dla audytora badającego sprawozdania finansowe KIDP za lata 2016 i 2017.

Akty korporacyjne

Podat.2018.10.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 października 2018 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 23 października 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania oświadczeń dla audytora badającego sprawozdania finansowe KIDP za lata 2016 i 2017

Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia członków Prezydium KRDP do podpisania oświadczeń, dla audytora badającego sprawozdania finansowe KIDP za lata 2016 i 2017, w treści stanowiącej załącznik do niniejszego stanowiska.

ZAŁĄCZNIK

Warszawa, 11 września 2018 roku

POL-TAX Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

03-973 Warszawa

W związku z przeprowadzonym przez Państwa badaniem sprawozdania finansowego Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP, Izba) za 2016 r. sporządzonego według ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w celu sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta z badania w/w sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. (sprawozdanie finansowe), w świetle znanych Krajowej Radzie Doradców Podatkowych (KRDP, Rada) na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia faktów oraz posiadanych dokumentów, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz działając w najlepszym interesie KIDP oświadczamy niniejszym:

1. KRDP jest odpowiedzialna za prowadzenie rachunkowości KIDP zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jest równocześnie świadoma odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdania finansowego KIDP przedstawiającego rzetelnie sytuację majątkową i finansową i wynik działalności Izby oraz przepływy pieniężne na dzień 31.12.2016 r., zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności z art. 5 ust. 2.

2. KRDP jest świadoma odpowiedzialności za wdrożenie i działanie sytemu sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej służącego zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć i błędów.

3. KRDP udostępniła Państwu:

a) kompletne sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane,

b) wszystkie protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej oraz uchwały powzięte na tych posiedzeniach w okresie od 01.01.2016 r. do dnia podpisania niniejszego oświadczenia,

c) wszystkie protokoły z posiedzeń Rady oraz uchwały powzięte na tych posiedzeniach w okresie od 01.01.2016 r. do dnia podpisania niniejszego oświadczenia,

d) lub streszczenia z przebiegu ostatnich posiedzeń Komisji Rewizyjnej i Rady, z których protokoły nie zostały jeszcze sporządzone.

4. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu członków Rady lub innych osób, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej KIDP.

5. Nie są nam znane przypadki nadużyć lub oszustw ze strony członków Rady, pracowników KIDP pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej lub innych pracowników, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe KIDP.

6. Nie posiadamy informacji na temat żadnych przypadków nadużyć lub podejrzeń o nadużycia wynikających z informacji otrzymanych od członków Izby, pracowników Izby, byłych pracowników Izby oraz osób trzecich.

7. Wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka, że sprawozdanie finansowe może zawierać błędy spowodowane nadużyciami zostały Państwu ujawnione.

8. KRDP nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

9. Według najlepszej wiedzy Rady, przedłożone sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Wszystkie transakcje zostały zaksięgowane i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.

10. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający porównywalność, przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, jakie zostały przez nas przyjęte w aktualnej polityce rachunkowości.

11. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia przepisów, których skutki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty, za wyjątkiem już ujętych i ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

12. KRDP wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na sprawozdanie finansowe KIDP.

13. Według najlepszej wiedzy Rady w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, KIDP i KRDP przestrzegały wszystkich obowiązujących przepisów prawa i warunków zawartych umów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez KIDP działalności statutowej i gospodarczej.

14. Rada dokonała weryfikacji przyjętych do stosowania stawek amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie Rady przyjęte i stosowane stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odpowiadają okresowi ich ekonomicznej przydatności.

15. KRDP, korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonała przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod kątem ich użytkowania i umorzenia na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Na tej podstawie KRDP prawidłowo uwzględniła korekty z tego tytułu w sprawozdaniu finansowym.

16. KRDP dokonała przeglądu umów leasingu, na podstawie których jednostka korzysta ze składników majątku trwałego, pod kątem ich kwalifikacji zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. Ujęto w księgach rachunkowych istotne umowy spełniające warunki wyżej wymienionego przepisu.

17. W naszym przekonaniu wszelkie instrumenty pochodne wymagające wyodrębnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zostały prawidłowo zidentyfikowane i wycenione. Wartość godziwa wszystkich instrumentów, które zostały wyodrębnione, została określona w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe lub na podstawie modeli finansowych, które w naszej opinii umożliwiały odpowiednią wycenę powyższych instrumentów i które zawierały dane rynkowe i inne założenia, które uznaliśmy za zasadne i właściwe na dzień bilansowy.

18. KRDP jest odpowiedzialna za określenie i zapewnienie odpowiedniego poziomu odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Rada uważa, że wartość utworzonych odpisów jest odpowiednia, by pokryć należności, oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.

19. Przedstawiliśmy Państwu wszystkie stosowane przez nas warunki sprzedaży, w tym prawa zwrotu lub korekty ceny.

20. Dokonano odpisów aktualizujących z tytułu nadmiernych lub przestarzałych zapasów do ich prognozowanej ceny sprzedaży. Wszystkie zapasy stanowiły własność jednostki i nie zawierały żadnych pozycji wziętych w komis lub sprzedanych klientom.

21. Sądzimy, że wszystkie koszty zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych związane są z przychodami, które będą realizowane w następnych okresach obrotowych.

22. Podczas przygotowywania sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości KRDP korzystała z danych szacunkowych. KRDP ujawniła w sprawozdaniu finansowym wszystkie szacunki tam, gdzie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że szacunki ulegną zmianie w krótkim okresie, a skutki tych zmian wpłyną w istotny sposób na sprawozdanie finansowe KIDP.

23. Zgadzamy się z wynikami prac ekspertów przeprowadzających szacunek rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy rentowe i emerytalne i uznajemy kwalifikacje eksperta odpowiedzialnego za określenie odpowiednich kwot oraz przygotowanie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. W naszej ocenie jesteśmy bezstronni, gdyż nie daliśmy ekspertom żadnych wskazówek odnośnie wartości lub kwot. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji, które mogłyby podważać niezależność opinii i obiektywizm ekspertów.

24. Utworzono rezerwę na pewne, lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych. Uważamy, że tak oszacowane wartości są uzasadnione i zostały one oparte na wszystkich dostępnych informacjach.

25. Przekazaliśmy Państwu kompletne informacje na temat spraw sądowych w toku, w których KIDP jest stroną (tak jako pozwany jak i pozywający). Wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka z tym związanego zostały Państwu ujawnione. Rada, korzystając z najlepszych w jej mniemaniu szacunków dokonała oceny w/w kwestii i odpowiednio ujęła je w sprawozdaniu finansowym.

26. Rada oceniła dostępne informacje dotyczące wysokości przyszłego dochodu do opodatkowania i innych potencjalnych źródeł realizacji aktywów z tytułu podatku odroczonego. Kwota aktywów z tytułu podatku odroczonego została obniżona do kwoty, przy której według szacunków kierownictwa prawdopodobieństwo pełnej realizacji aktywów jest wyższe niż prawdopodobieństwo, że nie zostaną w pełni zrealizowane.

27. W odniesieniu do wszystkich kontraktów długoterminowych niezakończonych na dzień 31.12.2016 r. KRDP przedłożyła prawidłowe i rzetelne informacje dotyczące planowanych i wykonanych przychodów, kosztów i marż a także stopnia ich zawansowania. Przyjęta metoda ustalenia stopnia zaawansowania oraz budżety kosztów i przychodów zostały zweryfikowane na dzień bilansowy.

28. W odniesieniu do wszystkich kontraktów, Rada dokonała analizy, z której nie wynika konieczność utworzenia dodatkowych rezerw na przewidywane straty na kontraktach poza ujętymi w sprawozdaniu finansowym

29. Sprawozdanie finansowe KIDP w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje i wykazuje:

a) transakcje ze stronami powiązanymi i wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań dotyczące sprzedaży, zakupów, pożyczek, transferów, umów leasingowych i gwarancji (ustnych lub pisemnych). Warunki obrotu z tymi podmiotami nie odbiegają w sposób istotny od warunków rynkowych, które ustalają między sobą niezależne podmioty, a tym samym nie stwarzają warunków ryzyka naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,

b) udzielone i otrzymane przez KIDP gwarancje i poręczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz pozostałe zobowiązania i należności warunkowe,

c) wszystkie instrumenty finansowe w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

d) wszystkie pożyczki udzielone innym podmiotom, łącznie z formami ich zabezpieczenia,

e) wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie z informacjami dotyczącymi ich zabezpieczenia,

f) umowy dotyczące odkupienia sprzedanego majątku.

30. KRDP nie ma planów, ani zamiarów, które mogłyby wpłynąć na wartość księgową lub klasyfikację jej aktywów i pasywów. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że KIDP będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność statutową i gospodarczą w niezmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym.

31. KIDP ma prawny tytuł do posiadanych lub użytkowanych składników majątku, a składniki te nie są przedmiotem zastawu ani obciążenia hipotecznego, poza przypadkami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.

32. Poza zdarzeniami opisanymi w informacji dodatkowej, po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w formie korekty lub ujawnienia.

33. Naszym zdaniem rezultaty nieskorygowanych błędów w sprawozdaniu finansowym stwierdzonych przez Państwa podczas badania sprawozdania finansowego w roku badanym, a odnoszących się do ostatniego prezentowanego w sprawozdaniu okresu są - tak w ujęciu jednostkowym, jak i sumarycznym - nieistotne dla całości sprawozdania finansowego. Zestawienie nieskorygowanych błędów przedstawia załącznik 1 - brak pozycji nieskorygowanych; sprawozdanie finansowe za 2016 r. należy czytać wraz z złącznikiem do sprawozdania finansowego (zawierającym prawidłową retrospektywną prezentację danych finansowych w wybranych obszarach i pozycjach sprawozdania finansowego).

________________________________

(podpisy członków Prezydium KRDP)

ZAŁĄCZNIK  1

ZESTAWIENIE NIESKORYGOWANYCH BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Lp.OpisBilans kwota (zł)RZiS kwota (zł)
WnMaWnMa
Razem błędy nieskorygowane
--------------------------------------

Pieczęć jednostki badanej

Warszawa, 11 września 2018 roku

POL-TAX Sp. z o.o.

ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91

03-973 Warszawa

OŚWIADCZENIE DLA FIRMY AUDYTORSKIEJ POL-TAX Sp. z o.o. badającej sprawozdanie finansowe za 2017 rok

W związku z przeprowadzonym przez Państwa badaniem sprawozdania finansowego jednostki Krajowa Izba Doradców Podatkowych w Warszawie sporządzonego według ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, w celu sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta z badania w/w sprawozdania finansowego obejmującego okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku, w świetle znanych Kierownikowi jednostki (Członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych) na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia faktów oraz posiadanych dokumentów, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz działając w najlepszym interesie gospodarczym jednostki oświadczamy niniejszym:

34. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jest równocześnie świadom odpowiedzialności za przygotowanie sprawozdania finansowego przedstawiającego rzetelnie sytuację majątkową i finansową jednostki, wynik jej działalności oraz przepływy pieniężne na dzień 31.12.2017 roku, zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy, a w szczególności z art. 5 ust. 2.

35. Kierownik jednostki jest świadomy odpowiedzialności za wdrożenie i działanie sytemu sprawozdawczości finansowej i kontroli wewnętrznej służącego zapobieganiu i wykrywaniu nadużyć i błędów.

36. Kierownik jednostki udostępnił Państwu:

a) kompletne sprawozdanie finansowe, księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane,

b) wszystkie protokoły z Krajowych Zjazdów Doradców Podatkowych oraz uchwały powzięte na tych Zjazdach w okresie od 01.01.2017 roku do dnia podpisania niniejszego oświadczenia,

c) wszystkie protokoły z posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Krajowej Rady Doradców Podatkowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwały powzięte na tych posiedzeniach w okresie od 01.01.2017 roku do dnia podpisania niniejszego oświadczenia,

d) lub streszczenia z przebiegu ostatniego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych i posiedzeń Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowej Rady Doradców Podatkowych, z których protokoły nie zostały jeszcze sporządzone.

37. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa jednostki lub innych pracowników, pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej.

38. Nie są nam znane przypadki nadużyć lub oszustw ze strony kierownictwa spółki, pracowników pełniących ważne role w systemie kontroli wewnętrznej lub innych pracowników, które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

39. Nie posiadamy informacji na temat żadnych przypadków nadużyć lub podejrzeń o nadużycia wynikających z informacji otrzymanych od pracowników, byłych pracowników oraz osób trzecich.

40. Wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka, że sprawozdanie finansowe może zawierać błędy spowodowane nadużyciami zostały Państwu ujawnione.

41. Jednostce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

42. Według najlepszej wiedzy Kierownika jednostki, przedłożone sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych błędów i przeoczeń. Wszystkie transakcje zostały zaksięgowane i odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym.

43. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w sposób zapewniający porównywalność, przez zastosowanie jednolitych zasad rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, jakie zostały przez nas przyjęte w aktualnej polityce rachunkowości.

44. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia przepisów, których skutki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty, za wyjątkiem już ujętych i ujawnionych w sprawozdaniu finansowym.

45. Jednostka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na sprawozdanie finansowe.

46. Według najlepszej wiedzy Kierownika jednostki, w okresie objętym sprawozdaniem finansowym, jednostka przestrzegała wszystkich obowiązujących ją przepisów prawa i warunków zawartych umów istotnych z punktu widzenia prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

47. Kierownik jednostki dokonał weryfikacji przyjętych do stosowania stawek amortyzacyjnych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W ocenie Zarządu przyjęte i stosowane przez jednostkę stawki amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych odpowiadają okresowi ich ekonomicznej przydatności.

48. Kierownik jednostki, korzystając z najlepszych w jego mniemaniu szacunków, opartych o rozsądne i uzasadnione założenia i prognozy, dokonał przeglądu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pod kątem ich użytkowania i umorzenia na wypadek zaistnienia zdarzeń lub zmiany okoliczności powodujących, że nie udałoby się odzyskać wartości księgowej tych aktywów. Na tej podstawie Kierownik jednostki prawidłowo uwzględnił korekty z tego tytułu w sprawozdaniu finansowym.

49. Kierownik jednostki dokonał przeglądu umów leasingu na podstawie, których jednostka korzysta ze składników majątku trwałego, pod kątem ich kwalifikacji zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. Jednostka ujęła w księgach rachunkowych istotne umowy spełniające warunki wyżej wymienionego przepisu.

50. W naszym przekonaniu wszelkie instrumenty pochodne wymagające wyodrębnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, zostały prawidłowo zidentyfikowane i wycenione. Wartość godziwa wszystkich instrumentów, które zostały wyodrębnione, została określona w oparciu o obowiązujące ceny rynkowe lub na podstawie modeli finansowych, które w naszej opinii umożliwiały odpowiednią wycenę powyższych instrumentów i które zawierały dane rynkowe i inne założenia, które uznaliśmy za zasadne i właściwe na dzień bilansowy.

51. Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za określenie i zapewnienie odpowiedniego poziomu odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Kierownik jednostki uważa, że wartość utworzonych odpisów jest odpowiednia, by pokryć należności, oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.

52. Przedstawiliśmy Państwu wszystkie stosowane przez nas warunki sprzedaży, w tym prawa zwrotu lub korekty ceny.

53. Dokonano odpisów aktualizujących z tytułu nadmiernych lub przestarzałych zapasów do ich prognozowanej ceny sprzedaży. Wszystkie zapasy stanowiły własność jednostki i nie zawierały żadnych pozycji wziętych w komis lub sprzedanych klientom.

54. Sądzimy, że wszystkie koszty zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych związane są z przychodami, które będą realizowane w następnych okresach obrotowych.

55. Podczas przygotowywania sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Kierownik jednostki korzystał z danych szacunkowych. Kierownik jednostki ujawnił w sprawozdaniu finansowym wszystkie szacunki tam, gdzie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że szacunki ulegną zmianie w krótkim okresie, a skutki tych zmian wpłyną w istotny sposób na sprawozdanie finansowe.

56. Zgadzamy się z wynikami prac ekspertów przeprowadzających szacunek rezerw na nagrody jubileuszowe oraz odprawy rentowe i emerytalne i uznajemy kwalifikacje eksperta odpowiedzialnego za określenie odpowiednich kwot oraz przygotowanie informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym. W naszej ocenie jesteśmy bezstronni, gdyż nie daliśmy ekspertom żadnych wskazówek odnośnie wartości lub kwot. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji, które mogłyby podważać niezależność opinii i obiektywizm ekspertów.

57. Utworzono rezerwę na pewne, lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych. Uważamy, że tak oszacowane wartości są uzasadnione i zostały one oparte na wszystkich dostępnych informacjach.

58. Przekazaliśmy Państwu kompletne informacje na temat spraw sądowych w toku, w których jednostka jest stroną (tak jako pozwany jak i pozywający). Wszelkie okoliczności dotyczące oceny ryzyka z tym związanego zostały Państwu ujawnione. Kierownik jednostki, korzystając z najlepszych w jego mniemaniu szacunków dokonał oceny w/w kwestii i odpowiednio ujął je w sprawozdaniu finansowym.

59. Kierownik jednostki ocenił dostępne informacje dotyczące wysokości przyszłego dochodu do opodatkowania i innych potencjalnych źródeł realizacji aktywów z tytułu podatku odroczonego. Kwota aktywów z tytułu podatku odroczonego została obniżona do kwoty, przy której według szacunków kierownictwa prawdopodobieństwo pełnej realizacji aktywów jest wyższe niż prawdopodobieństwo, że nie zostaną w pełni zrealizowane.

60. W odniesieniu do wszystkich kontraktów długoterminowych niezakończonych na dzień 31.12.2017 roku Kierownik jednostki przedłożył prawidłowe i rzetelne informacje dotyczące planowanych i wykonanych przychodów, kosztów i marż a także stopnia ich zawansowania. Przyjęta metoda ustalenia stopnia zaawansowania oraz budżety kosztów i przychodów zostały zweryfikowane na dzień bilansowy.

61. W odniesieniu do wszystkich kontraktów, Kierownik jednostki dokonał analizy, z której nie wynika konieczność utworzenia dodatkowych rezerw na przewidywane straty na kontraktach poza ujętymi w sprawozdaniu finansowym

62. Sprawozdanie finansowe w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje i wykazuje:

a) transakcje ze stronami powiązanymi i wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań dotyczące sprzedaży, zakupów, pożyczek, transferów, umów leasingowych i gwarancji (ustnych lub pisemnych). Warunki obrotu z tymi podmiotami nie odbiegają w sposób istotny od warunków rynkowych, które ustalają między sobą niezależne podmioty, a tym samym nie stwarzają warunków ryzyka naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych,

b) udzielone i otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz pozostałe zobowiązania i należności warunkowe,

c) wszystkie instrumenty finansowe w sposób zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych,

d) wszystkie pożyczki udzielone innym podmiotom, łącznie z formami ich zabezpieczenia,

e) wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznie z informacjami dotyczącymi ich zabezpieczenia,

f) umowy dotyczące odkupienia sprzedanego majątku.

63. Kierownik jednostki nie ma planów, ani zamiarów, które mogłyby wpłynąć na wartość księgową lub klasyfikację jej aktywów i pasywów. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustalaniu wyniku finansowego przyjęto, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym.

64. Jednostka ma prawny tytuł do posiadanych lub użytkowanych składników majątku, a składniki te nie są przedmiotem zastawu ani obciążenia hipotecznego, poza przypadkami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.

65. Poza zdarzeniami opisanymi w informacji dodatkowej, po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne zdarzenia, które należałoby uwzględnić w formie korekty lub ujawnienia.

66. Naszym zdaniem rezultaty nieskorygowanych błędów w sprawozdaniu finansowym stwierdzonych przez Państwa podczas badania sprawozdania finansowego w roku bieżącym, a odnoszących się do ostatniego prezentowanego w sprawozdaniu okresu są - tak w ujęciu jednostkowym, jak i sumarycznym - nieistotne dla całości sprawozdania finansowego. Zestawienie nieskorygowanych błędów przedstawia załącznik 1.

_________________________________

(podpisy członków Prezydium KRDP)

ZAŁĄCZNIK  1

ZESTAWIENIE NIESKORYGOWANYCH BŁĘDÓW W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Lp.OpisBilans kwota (zł)RZiS kwota (zł)
WnMaWnMa
Razem błędy nieskorygowane