Lekarz.2017.6.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 149/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 7 i pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522, z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza do podpisania z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie listu intencyjnego o podjęciu współpracy w zakresie określenia działań zmierzających do wydania elektronicznych dokumentów "Prawo wykonywania zawodu lekarza" oraz "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty".
2.  Projekt listu intencyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.