Lekarz.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 61/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania listu intencyjnego z EFA Polska Sp. z o.o.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 7 i pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 1 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Macieja Hamankiewicza do podpisania z EFA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie listu intencyjnego o podjęciu współpracy w zakresie projektu, mającego pozytywnie oddziaływać na wizerunek środowiska lekarskiego w Polsce, w tym podjęcie współpracy w pozyskaniu funduszy unijnych na taki projekt.
2.  Projekt listu intencyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.