Akty korporacyjne

Podat.2006.6.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 663/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7.06.2006 r.
w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do Umowy Generalnej

§  1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia jej Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika do podpisania aneksu nr 1 do Umowy Generalnej z dnia 18 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna a Krajową Izbą Doradców Podatkowych w wersji przedłożonej członkom Krajowej Rady Doradców Podatkowych na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2006 r. oraz wyraża zgodę na uwzględnienie w aneksie wszelkich korzystniejszych ewentualnych ustaleń wynikających z prowadzonych negocjacji.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.