Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 22/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia członków Zespołu Odwołań KRDP oraz pracowników Krajowej Izby Doradców Podatkowych do reprezentowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia niżej wymienionych członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych, będących członkami Zespołu Odwołań KRDP:
1) Igę Huk - nr wpisu 05221
2) Stanisława Kutniewskiego - nr wpisu 06294
3) Jolantę Nikolaj - nr wpisu 01931
4) Piotra Orła - nr wpisu 09891

oraz niżej wymienionych pracowników Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

1) Renatę Mazur-Strojny
2) Rafała Sadowskiego
3) Karolinę Żebrowską
4) Dominikę Sułecką

do reprezentowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w postępowaniach, toczących się z uwagi na wniesienie skargi na:

- decyzje administracyjne,
- postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,
- bezczynność organu.
§  2.  Traci moc uchwała nr 427/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia członków Zespołu Odwołań KRDP oraz pracowników Krajowej Izby Doradców Podatkowych do reprezentowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w postępowaniach sądowo-administracyjnych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.