Akty korporacyjne

Podat.2019.7.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 424/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie upoważnienia członków Prezydium KRDP oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP do reprezentowania KRDP w postępowaniach dyscyplinarnych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 3 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia członków Prezydium KRDP oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP do składania zawiadomień do Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 283), o możliwości popełnienia przez doradców podatkowych czynu rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną, a także do reprezentowania KRDP w postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych na skutek tych zawiadomień, na wszystkich ich etapach.
§  2.  Dla skuteczności złożonych zawiadomień oraz do reprezentowania KRDP w postępowaniach dyscyplinarnych wszczętych na skutek tych zawiadomień wystarczy samodzielne działanie jednej z osób wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.