Akty korporacyjne

Podat.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 21/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie upoważnienia członków Prezydium KRDP oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP do reprezentowania KRDP w postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszenia art. 36 ustawy o doradztwie podatkowym

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia członków Prezydium KRDP oraz Przewodniczącego Komisji Ochrony Zawodu, Etyki i Spraw Wewnątrzkorporacyjnych KRDP do reprezentowania KRDP w postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszenia przez doradców podatkowych art. 36 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowych (Dz. U. 2018 r., poz. 377 ze zm.)
§  2.  Do skutecznego reprezentowania Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawach, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wyznaczeni Członkowie Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą występować samodzielnie.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.