Podat.2018.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 21/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych do rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych na podstawie art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych upoważnia niżej wymienione osoby:
1) Igę Huk - nr wpisu 05221
2) Stanisława Kutniewskiego - nr wpisu 06294
3) Jolantę Nikolaj - nr wpisu 01931
4) Piotra Orła - nr wpisu 09891

do rozpatrywania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w sprawach z zakresu wpisu na listę doradców podatkowych, skreślenia z listy doradców podatkowych, wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych, skreślenia z rejestru podmiotów uprawnionych oraz przekształcenia wpisu warunkowego we wpis na listę doradców podatkowych.

§  2.  Traci moc uchwała nr 29/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie upoważnienia członków KRDP do dokonywania czynności procesowych polegających na rozpatrywaniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy, składanych na podstawie art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.