Udzielenie wsparcia finansowego dla ELSA Poland. - OpenLEX

Udzielenie wsparcia finansowego dla ELSA Poland.

Akty korporacyjne

Podat.2017.3.31

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 135/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla ELSA Poland

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 oraz § 6 ust. 1 pkt 9 i 10 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w związku z pkt. 1 części I oraz pkt. 5 części II załącznika do uchwały nr 45/2014 IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 12 stycznia 2014 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych udziela wsparcia finansowego dla ELSA Poland poprzez dofinansowanie procesu wydawniczego Magazynu Studenckiego "Indeks" w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
§  2. 
Kwota, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostanie sfinansowana z planu przychodów i wydatków Krajowej Rady Doradców Podatkowych na rok 2017.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.