Akty korporacyjne

Rewid.2019.11.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr 512/6A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 4 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia rekomendacji do Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 94h ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późń. zm.) oraz § 13 ust. 1 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ) uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rekomenduje do Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego następujące osoby:
1) Joannę Wielgórską-Leszczyńską;
2) Krzysztofa Styczyńskiego.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów zmieniona uchwałą Nr 46/2018 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniająca statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 46/2019 do 47/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.