Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2043/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia rekomendacji do Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089) w związku z § 13 ust. 1 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r., uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów rekomenduje do Komitetu Standardów Rachunkowości następujące osoby:
1) Barbara Misterska-Dragan;
2) Dawid Napierała;
3) Ernest Podgórski;
4) Anna Sirocka;
5) Joanna Wielgórska-Leszczyńska.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.