KAAUM.2018.2.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 61/2018
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie: udzielenia przez Ministerstwo Zdrowia wsparcia w zakresie przeznaczenia środków finansowych na zakup systemów informatycznych służących wdrożeniu narzędzi analityczno - kontrolingowych w uczelniach medycznych i podległych im podmiotach leczniczych.

Na podstawie § 2 pkt 1), w związku z § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
1.  Postuluje o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zakupu systemów informatycznych, służących wdrożeniu narzędzi analityczno - kontrolingowych w uczelniach medycznych i podległych im podmiotach leczniczych.
2.  Uzasadnienie stanowiska KRAUM stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Upoważnia Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych do przekazania Uchwały Premierowi RP oraz Ministrowi Zdrowia.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Uczelnie medyczne w ramach zadań nadzorczych prowadzą szereg działań zmierzających do optymalizacji kosztów udzielania świadczeń i zwiększenia poziomu koordynacji i współdzielenia zasobów pomiędzy podległymi jednostkami. Niemniej działania te są znacznie utrudnione, gdyż Uczelnie nie posiadają żadnych narzędzi analitycznych niezbędnych do stałego i dokonywanego w czasie rzeczywistym monitoringu danych, w tym danych finansowych, informacji o wykonaniu świadczeń finansowanych przez NFZ i MZ oraz kosztów kształcenia klinicznego kadr medycznych w nadzorowanych podmiotach leczniczych. Dane te powinny być udostępniane przez systemy informatyczne jednostek do wspólnej Platformy Analityczno-Kontrolingowej z hurtownią danych, do której dostęp analityczny powinny mieć Uczelnie oraz kadra zarządzająca podmiotami leczniczymi.

Zaprojektowanie i wdrożenie wspólnej platformy analityczno-kontrolingowej (BI) Uczelni medycznych oraz podległych podmiotów leczniczych umożliwiłoby generowanie w dowolnym czasie wiarygodnych informacji, raportów i zestawień, w tym również zestawień porównawczych umożliwiających zastosowanie benchmarkingu. Dane do platformy byłyby czerpane bezpośrednio ze szpitalnych systemów informatycznych podmiotów leczniczych i będą to znormalizowane, jednolite semantycznie dane zarówno z części działalności medycznej, jak i administracyjnej jednostek. Na potrzeby realizacji projektu, obejmującego swoim zasięgiem Uczelnie oraz podległe podmioty lecznicze, koniecznym będzie wdrożenie specjalistycznego oprogramowania analitycznego oraz dostosowanie i integracja systemów szpitalnych. Wdrożenie tego rozwiązania powinno nastąpić jak najszybciej, aby podejmowane działania optymalizacyjne w obszarze kosztów funkcjonowania podmiotów leczniczych mogły być efektywnie stosowane. Efektywność funkcjonowania tego rozwiązania pozwoli również na uzyskanie efektu porównywalności kosztów leczenia, niezbędnych w toku ustalania wysokości wynagrodzenia za wykonane procedury. Działania te byłyby zbieżne w zakresie metodologii z Koncepcją rachunku kosztów u świadczeniodawców opracowaną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Przyjęta i konieczna z uwagi na osiągnięcie podstawowego celu, jakim jest uzyskanie integracji systemów informatycznych formuła realizacji projektu, gdzie uczestnikami byłyby Uczelnie oraz podległe podmioty lecznicze, dotychczas nie umożliwiała pozyskania zewnętrznych środków finansowych (np. ze środków europejskich) ze względu na ograniczenia wynikające z art. 33 ust. 6 Ustawy wdrożeniowej (brak możliwości realizacji projektów wspólnych przez podmioty powiązane). Niemniej zgodnie żart. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, nastąpiło usunięcie ust. 6 w art. 33 Ustawy wdrożeniowej. Niemniej w dostępnych harmonogramach naborów dla projektów i działań w 2018 r. nie przewiduje się takich, które mogłyby odpowiadać opisanym przez WUM potrzebom.

Ze względu na konieczność podjęcia pilnych działań w powyższym zakresie konieczne jest jak najszybsze przeznaczenie środków finansowych na realizację takich projektów przez poszczególne Uczelnie medyczne.

Z tychże względów KRAUM postuluje do Premiera RP oraz Ministra Zdrowia o zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do zakupu systemów informatycznych, służących wdrożeniu narzędzi analityczno - kontrolingowych w uczelniach medycznych i podległych im podmiotach leczniczych.