Lekarz.2018.11.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 102/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie udzielenia pożyczki Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr 2/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do działania w imieniu Naczelnej Rady Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  Udzielić pożyczki w kwocie 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych) Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej na zasadach stosowanych podczas udzielania pożyczek innym okręgowym izbom lekarskim z uwzględnieniem poniższych warunków:
1) spłata pożyczki wraz z odsetkami nastąpi w terminie 10 lat,
2) w okresie pierwszych 2 lat po udzieleniu pożyczki spłacane będą wyłącznie odsetki,
3) oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustala się je jako sumę stawki WIBOR 3M + 2,0 % w skali roku,
§  2.  Upoważnia się Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej - Andrzeja Matyję i Skarbnika Naczelnej Rady Lekarskiej - Grzegorza Mazura do podpisania z Beskidzką Izbą Lekarską w Bielsku-Białej umowy pożyczki, o której mowa w § 1.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.