Akty korporacyjne

Lekarz.2006.3.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 marca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 7/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 17 marca 2006 r.
w sprawie udzielenia poparcia dla Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885) oraz uchwał: Nr 12 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie akcji protestacyjnej i Nr 14 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 7 stycznia 2006 r. w sprawie uregulowania minimalnej płacy dla lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:
§  1.
1. Udziela się poparcia działaniom Krajowego Komitetu Porozumiewawczego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia.
2. Zgodnie z oświadczeniem Komitetu z dnia 13 marca 2006 r. ogłaszającym 7 kwietnia 2006 r. dniem ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia wzywa się wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów do solidarnego udziału w formie protestu zaproponowanej przez Komitet, tj. do wzięcia w dniu 7 kwietnia 2006 r. jednego dnia urlopu na żądanie.
3. Akceptuje się treść w/wym. oświadczenia, stanowiącego załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE

Krajowy Komitet Porozumiewawczy na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia ogłasza 7 kwietnia 2006 r. dniem ogólnopolskiego protestu pracowników służby zdrowia przeciwko wyzyskowi ekonomicznemu personelu medycznego przez państwo, jaki ma miejsce w naszym kraju.

Krajowy Komitet Porozumiewawczy wzywa wszystkich pracowników medycznych zakładów opieki zdrowotnej, niezadowolonych ze swoich wynagrodzeń, do wzięcia jednego dnia urlopu na żądanie (z pozostawieniem obsady "ostrodyżurowej") lub - tam gdzie nie jest to możliwe - do podjęcia innych form protestu.

Komitet zapewnia, że akcja nie jest wymierzona w dobro pacjentów i apeluje o takie jej przeprowadzenie, aby nie było narażone bezpieczeństwo chorych.

Warunki odstąpienia od protestu:

- zagwarantowanie niezwłocznego wzrostu wynagrodzeń pracowników medycznych o 30%,

- przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy gwarantującej publiczne nakłady na ochronę zdrowia na poziomie 6% PKB,

- przyjęcie przez Radę Ministrów projektu takich przepisów ustawowych, które wprowadzą gwarancje odpowiedniego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych.