Akty korporacyjne

Rewid.2018.3.13

| Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2047/38/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 13 marca 2018 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) w związku z § 31 ust. 2 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (zmienionego uchwałą nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów), uchwala się, co następuje:
§  1.  Do zawierania umów oraz składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących bieżącej działalności Krajowej Rady Biegłych Rewidentów udziela się pełnomocnictwa następującym osobom:
1) Krzysztof Burnos - prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
2) Barbara Misterska-Dragan - zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
3) Ewa Sowińska - zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
4) Małgorzata Janusz - sekretarz Krajowej Rady Biegłych Rewidentów;
5) Hanna Sztuczyńska - skarbnik Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.
§  2.  Do realizacji czynności, o których mowa w § 1, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób wymienionych w niniejszej uchwale, a powyżej kwoty określonej w Regulaminie działania Krajowej Rady uzyskanie akceptacji Krajowej Rady.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§  4.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały przestaje obowiązywać uchwała z dnia 11 sierpnia 2015 r. nr 61/3/2015 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych.