Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania KRD w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Akty korporacyjne

KRD.2023.5.6

Akt nieoceniany
Wersja od: 6 maja 2023 r.

UCHWAŁA Nr 27/2023
ZARZĄDU KRAJOWEJ REPREZENTACJI DOKTORANTÓW
z dnia 6 maja 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania KRD w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów, działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 8 grudnia 2019 r. w brzmieniu obowiązującym na mocy Uchwały nr 5 I Zjazdu Delegatów Krajowej Reprezentacji Doktorantów zwołanego w trybie nadzwyczajnym z dnia 17 września 2022 r. zatwierdzonego pismem MEiN z dn. 19 grudnia 2022 r. uchwala co następuje:
§  1. 
Niniejszym upoważnia się radcę prawnego Wojciecha Kiełbasińskiego (TR-1484) - Rzecznika Praw Doktoranta KRD do reprezentowania Krajowej Reprezentacji Doktorantów jako organizacji społecznej: 1) przed organami administracji publicznej - w postępowaniach administracyjnych; 2) przed sądami administracyjnymi - w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Pełnomocnictwo obejmuje także uprawnienie do samodzielnego sporządzania oraz wnoszenia pism procesowych, w tym dotyczących przystąpienia do toczącego się postępowania, gdy przemawiają za tym cele statutowe KRD. Pełnomocnictwo ważne jest od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.