Akty korporacyjne

Podat.2006.5.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 maja 2006 r.

STANOWISKO
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 maja 2006 r.
w sprawie uczestniczenia przedstawiciela samorządu doradców podatkowych w czynności przeszukania lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje swój zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego

I. Zgodnie z art. 8 Zasad Etyki Doradców Podatkowych stanowiących załącznik do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych, "W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje swój zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego, jest on obowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców podatkowych." Zapis ten nakłada od dnia 23 kwietnia 2006 r. na doradców podatkowych nie tylko prawo, ale i obowiązek zgłoszenia osobie dokonującej przeszukania żądania uczestniczenia w przeszukaniu przedstawiciela samorządu doradców podatkowych.
II. Przepisy dotyczące trybu przeszukania przewidują, że podczas przeszukania ma prawo być obecna osoba, u której ma nastąpić przeszukanie oraz osoba przybrana przez prowadzącego czynność. Dodatkowo art. 224 § 2 Kpk zdanie drugie przewiduje możliwość obecności osoby wskazanej przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, jeżeli nie uniemożliwia to przeszukania albo nie utrudnia go w istotny sposób. Doradcy podatkowemu, u którego ma nastąpić przeszukanie przysługuje powyższe uprawnienie, na podstawie art. 224 § 2 Kpk zdanie drugie. Zgłoszone żądanie powinno zostać uwzględnione przez mającego dokonać przeszukania, chyba że zachodzą szczególne okoliczności, o których mowa w ww. przepisie. Wskazane uprawnienie może być ograniczone w sytuacji, gdy jego realizacja (czyli w tym przypadku obecność przedstawiciela samorządu zawodowego) uniemożliwiłaby przeszukanie albo utrudniła je w istotny sposób.
III. W celu umożliwienia doradcom podatkowym realizacji nałożonego na nich obowiązku, opisanego w pkt I niniejszego Stanowiska, zobowiązuje się Przewodniczących i Sekretarzy Zarządów Regionalnych Oddziałów Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a w wyjątkowych sytuacjach Sekretarza Krajowej Rady Doradców Podatkowych, do podjęcia działań - na wniosek doradcy podatkowego, u którego ma być dokonane przeszukanie - w celu wskazania najszybciej jak to jest możliwe, jednak nie dłużej niż w ciągu jednej godziny, przedstawiciela samorządu doradców podatkowych, który będzie uczestniczył w przeszukaniu. Dla umożliwienia udziału w przeszukaniu przedstawiciela samorządu zawodowego zobowiązuje się ww. osoby do przekazania do Biura KIDP, celem zamieszczenia na stronie internetowej www.kidp.pl oraz w Biuletynie KIDP, numerów telefonów komórkowych, pod którymi można uzyskać natychmiastową pomoc. Ponadto zobowiązuje się Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP do umieszczenia wyżej wskazanych telefonów kontaktowych na stronach internetowych Regionalnych Oddziałów KIDP w zakresie informacji z danego Regionalnego Oddziału.
IV. W celu zapewnienia skutecznej obecności w przeszukaniu, zobowiązuje się Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP we współpracy z KRDP do przeszkolenia osób, które będą przedstawicielami samorządu doradców podatkowych w przypadku przeszukania, w terminie do końca września 2006 r. i przekazania w tym terminie do Prezydium KRDP sprawozdania z realizacji niniejszego Stanowiska.