PAN.2018.5.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 55/272018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii, zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się zarządzenie Nr 22/2018 z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Zakup i dystrybucja energii elektrycznej dla PPE przy ul. Wałowej 24 w Gdańsku".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.