Akty korporacyjne

PAN.2018.4.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 4 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31 /2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii, zarządza się, co następuje:
§  1.  Uchyla się zarządzenie Nr 146/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Świadczenie usług udostępniania systemu do składania i recenzji manuskryptów w formie elektronicznej".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.