PAN.2018.1.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 8 stycznia 2018 r.
uchylające zarządzenia Kanclerza Polskiej w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk oraz w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) postanawia się, co następuje:
§  1.  Uchyla się:
1) zarządzenie nr 7 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,
2) zarządzenie nr 8 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji organizacji i zakresu działania Archiwum Zakładowego oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt Kancelarii Polskiej Akademii Nauk.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.