Akty korporacyjne

Lekarz.2020.4.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr 4/20/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
uchylająca uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 37 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 965) w zw. z art. 14h ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568) uchwala się, co następuje:
§  1.  Wobec stanu epidemii na terenie całego kraju wraz z wynikającymi z tego konsekwencjami, w tym m.in. ograniczeniem możliwości organizacji kongresów, konferencji, spotkań oraz prowadzenia działalności hotelarskiej, mając na uwadze konieczność sprawowania przez lekarzy opieki nad pacjentami oraz związanym z tym brakiem możliwości zorganizowania w dniach 22-24 maja 2020 r. Nadzwyczajnego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy uchyla się uchwałę nr 18/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.
§  2.  Upoważnia się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do podjęcia, po ustąpieniu stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w kraju, starań zmierzających do ustalenia możliwego ze względów organizacyjnych i bezpiecznego ze względów zdrowotnych terminu Krajowego Zjazdu Lekarzy.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.