Akty korporacyjne

Lekarz.2006.4.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 kwietnia 2006 r.

UCHWAŁA Nr 16/06/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2006 r.
uchylająca uchwałę w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30 poz. 158, z 1990 r. Nr 20 poz. 120, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 28 poz. 152, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2001 r. Nr 126 poz. 1383 z 2002 r. Nr 153 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 192, poz. 885) i art.19 ustawy z dnia 5 grudnia o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz.1943) uchwala się, co następuje:
§  1. Uchyla się uchwałę Nr 104/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.