Akty korporacyjne

Podat.2016.8.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 20/2016
Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych
z dnia 8 sierpnia 2016 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 7/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia jednolitych procedur kontroli

Na podstawie § 13 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1. Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia uchylić uchwałę nr 7/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia jednolitych procedur kontroli.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP postanawia o uchyleniu uchwały nr 7/2006 Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie przyjęcia jednolitych procedur kontroli. Podstawą do podjęcia powyżej uchwały był fakt, że wzoru jednolitych procedur kontrolnych, który miał stanowić załącznik do niniejszej uchwały, nie znaleziono w żadnej dokumentacji KKR KIDP. Dodatkowo Prezydium KKR KIDP przeanalizowało protokoły z posiedzeń KKR II kadencji z których wynikało, że uchwałę podjęto w czerwcu 2006 r. a dopiero podczas wrześniowego posiedzenia Komisji, które miało miejsce w dniach 11-13 września 2006 r. w Strykowie dyskutowano nad wprowadzeniem jednolitego wykazu procedur kontrolnych. Podczas wspomnianego powyżej posiedzenia we wrześniu 2006 r. dopiero podjęto decyzję o przygotowaniu takiego wykazu. W związku z powyższym Prezydium KKR KIDP IV kadencji nie ma wiedzy czy ostatecznie treść procedur została uchwalona.