Akt korporacyjny

PAN.2018.5.30

| Akt nieoceniany
Wersja od: 30 maja 2018 r.

DECYZJA Nr 15/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie uchylenia decyzji Prezesa Polskiej Akademii Nauk zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, poz. 1311, poz. 1933 i 2260) postanawiam, co następuje:
1. Uchylam decyzję nr 8 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającą decyzję w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zasad finansowania innych zadań wynikających z realizacji współpracy naukowej z zagranicą nie wymaga zmiany procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym. W związku z powyższym uzasadnionym jest uchylenie decyzji nr 8 z dnia 28 marca 2018 r. zmieniającej decyzję w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym.