Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/29/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia wniosków programowych dotyczących działalności samorządu aptekarskiego

Na podstawie art. 37 pkt 2 w zw. z art. 35 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108, z późn. zm.), V Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwala, co następuje:
§  1. V Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwala następujące wnioski programowe dotyczące działalności samorządu aptekarskiego:
1) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu zmianę rozporządzenia w sprawie recept lekarskich w ten sposób, aby w kodzie kreskowym zawarte były wszystkie wymagane przez NFZ dane;
2) podjąć działania zmierzające do zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne, wysokości opłaty ryczałtowej za leki podstawowe i recepturowe, ilości leku recepturowego, którego dotyczy opłata ryczałtowa, oraz sposobu obliczania kosztu sporządzania leku recepturowego - aby postulować mniejsze fasunki;
3) podjąć działania w celu rozszerzenia wykazu surowców, które używane są do sporządzania leków recepturowych tak, by do sporządzonego leku recepturowego można używać gotowych produktów leczniczych, które by podlegały refundacji;
4) podjąć działania zmierzające do zmiany rozporządzenia w sprawie recept lekarskich dotyczących odpowiedzialności osób wystawiających receptę za błędy formalne recepty;
5) przy kolejnych zmianach cen urzędowych i limitów należy wystąpić o stworzenie systemu, który umożliwi aptekom i hurtowniom rekompensowanie strat wynikających z obniżenia ceny przez producenta;
6) podjąć działania zmierzające do zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ten sposób, aby odstąpić od legitymowania w aptekach inwalidów i potwierdzania przez aptekarzy dokumentów uprawniających;
7) zapisać w formie rozporządzenia terminy i sposób wprowadzania zmian cen urzędowych, żeby nie powtórzyła się sytuacja z końca listopada 2007 r.;
8) podjąć działania w sprawie uregulowania prawnego odnośnie odsprzedaży leków innym aptekom w przypadku likwidacji apteki lub w innych szczególnych sytuacjach (krótki termin ważności);
9) podjąć działania zmierzające do wprowadzenia ustawy o zawodzie farmaceuty z ujęciem zapisu wprowadzającego zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez kierowników aptek oraz nakaz wykonywania funkcji na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
10) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o zawodach farmaceutycznych w oparciu o prawidłowe tłumaczenie dyrektywy unijnej 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wzorem innych krajów europejskich;
11) podjąć działania w celu zaktualizowania rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
12) kontynuować działania legislacyjne związane z wprowadzeniem zmian w ustawie - Prawo farmaceutyczne, dotyczących geografii aptek;
13) zapewnić poszanowanie praw nabytych dla aptek powstałych przed wejściem w życie ustawy - Prawo farmaceutyczne w 2002 r. (art 98);
14) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia wszelkich działań zmierzających do uznania dyżurów nocnych pełnionych przez apteki, jako świadczenie usług medycznych na rzecz ludzi chorych;
15) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia wszelkich działań mających na celu odbiurokratyzowanie systemu wydawania zezwoleń na sprzedaż wyrobów medycznych (pielucho-majtek). Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga przedłożenia licznych załączników;
16) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia wszelkich działań zapewniających godziwe wynagrodzenie aptekarzom zatrudnionym w szpitalach;
17) podjąć działania przez Naczelną Radę Aptekarską zmierzające do spowodowania, aby w Ministerstwie Zdrowia podsekretarzem stanu był farmaceuta;
18) w związku z licznym protestami medycznych grup zawodowych dotyczących m.in. wynagrodzeń zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do wysłania w trybie pilnym pism do Ministra Zdrowia, wojewodów, marszałków, starostów i rektorów Akademii Medycznej przypominających o istnieniu w szpitalu grupy zawodowej farmaceutów szpitalnych, których obecność gwarantuje bezpieczeństwo farmakoterapii i prawidłową gospodarkę lekiem. Magistrowie farmacji posiadają kwalifikacje i wiedzę, która powinna być uwzględniona każdorazowo przy podwyżkach wyższego personelu medycznego w szpitalach, klinikach;
19) zobowiązać NRA do umożliwienia zorganizowania na poziomie poszczególnych izb spotkania konsultantów wojewódzkich ds. farmacji szpitalnej, inspektorów farmac., przedstawicieli NFZ, przewodniczących komisji ds. aptek szpitalnych w celu wypracowania instrukcji dot. gospodarki lekiem w szpitalu;
20) uściślić współpracę z Głównym Inspektorem Farmaceutycznym, Wojewódzkimi Inspektorami Farmaceutycznymi, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Ministrem Zdrowia w celu podjęcia działań uzależniających usługi medyczne od posiadania przez szpital apteki szpitalnej, tylko w tych szpitalach, które zabezpieczają bezpieczną farmakoterapię, racjonalną gospodarkę lekiem poprzez aptekę szpitalną spełniającą wymogi ustawy - Prawo farmaceutyczne;
21) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do podjęcia działań mających na celu rozwiązanie problemu związanego z utylizacją produktów leczniczych;
22) zobowiązać okręgowe izby aptekarskie do zwrócenia uwagi na zapis określony art. 22 pkt 3 ustawy o izbach aptekarskich o prawie członków do korzystania z ochrony i pomocy prawnej okręgowych izb aptekarskich;
23) zobligować okręgowe izby aptekarskie do spotykania się z posłami i politykami z terenu działania izby i przedstawiania im problemów dotyczących funkcjonowania rynku farmaceutycznego;
24) podjąć działania w celu ograniczenia sprzedaży pozaaptecznej;
25) wystąpić w sprawie uporządkowania list refundacyjnych pod kątem dostępności i wielkości opakowań fabrycznych produktów leczniczych przy okazji każdej nowelizacji list;
26) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do wystąpienia do Ministra Zdrowia o urealnienie opłaty ryczałtowej i zobowiązanie aptek do jej pobierania;
27) zobowiązać Naczelną Radę Aptekarską do wystąpienia do Ministra Zdrowia w sprawie przywrócenia marży procentowej i zlikwidowania kwotowej w detalu i ustalenia cen urzędowych na poziomie detalu;
28) podjąć rozmowy z Ministrem Zdrowia, mających na celu analizę przebiegu specjalizacji prowadzonych przez ośrodki kształcenia podyplomowego. Powtarzanie w toku specjalizacji wiadomości ze studiów jest naszym zdaniem niedopuszczalne, jako ubliżające absolwentom;
29) przygotować projekt w zakresie rodzajów działalności związanych z ochroną zdrowia dopuszczonych do prowadzenia w aptece, które nie są wymienione w ustawie - Prawo farmaceutyczne, następnie przedłożyć projekt do Ministra Zdrowia z prośbą o wydanie rozporządzenia zgodnie z delegacją zawartą w art. 86 pkt. 9 ustawy Prawo farmaceutyczne;
30) podjąć działania legislacyjne zmierzające do rozwiązania problemów współfinansowania szkoleń ciągłych farmaceutów przez Ministra Zdrowia;
31) przygotować wniosek o dotacje z programu Unii Europejskiej na współfinansowanie szkoleń ciągłych dla farmaceutów;
32) wprowadzić centralny rejestr szkoleń farmaceutów w ramach kształcenia ciągłego wraz z rejestracją uzyskanych punktów;
33) podjąć starania przez Naczelną Radę Aptekarską, żeby Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie dopuszczał do sytuacji by ten sam preparat miał różny status sprzedaży - odręcznej; na Rp. przykłady: Pyralgin tab. Ranigast max.;
34) podjąć uchwałę wprowadzającą do regulaminu Krajowego Zjazdu Aptekarzy zapisu ograniczającego czas (może to być 15 do 30 minut) w jakim organy ustępujące przedstawiają zjazdowi swoje sprawozdania. Wszelkie sprawozdania winne być publikowane w formie pisemnej w materiałach przedzjazdowych. Natomiast sprawozdawca winien przedstawić tylko tezę sprawozdania.
§  2. Upoważnia się NRA do rozpatrzenia projektów uchwał i wniosków złożonych do Komisji Uchwal i Wniosków podczas trwania V Krajowego Zjazdu Aptekarzy w dniach 18-19 stycznia 2008 roku wraz możliwością ich adjustacji.
§  3. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia.