Akty korporacyjne

Radc.2008.12.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr 228/2008
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu o nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Na podstawie § 29 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów - Prezydium Krajowej Rady Radców uchwala, co następuje:
§  1.
1. Uchwala się "Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską z zakresu:
- wykonywania zawodu radcy prawnego,
- deontologii zawodowej,
- działalności samorządu radców prawnych"
w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
2. Pierwsza edycja konkursu w roku 2009.
§  2. Uchwałę wykonuje Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych za najlepszą pracę magisterską z zakresu:

- wykonywania zawodu radcy prawnego,

- deontologni zawodowej,

- działalności samorządu radców prawnych

I edycja

Postanowienia Ogólne

§  1.
1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu o Nagrodę Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, zwanego dalej "Konkursem".
2. Celem Konkursu jest stymulowanie zainteresowania tematyką istnienia zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowanymi w toku jego wykonywania ideałami i obowiązkami etycznymi a także sposobem organizacji i działania samorządu radców prawnych.
3. Nagroda honoruje najwartościowsze pod względem merytorycznym prace magisterskie z zakresu wykonywania zawodu radcy prawnego, deontologii zawodowej, działalności samorządu radców prawnych, zwane dalej "pracami".
4. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Rada Radców Prawnych, zwana dalej "Organizatorem".
§  2.
1. Konkurs realizowany jest przez Organizatora według następującego harmonogramu:

- ogłoszenie Konkursu dnia 15 stycznia 2009 г.;

- nadsyłanie prac do dnia 30 września 2009 г.;

- ogłoszenie wyników Konkursu w dniu 30 października 2009 r. na stronie internetowej Organizatora (www.kirp.pl).

2. Termin uroczystości wręczenia nagród zostanie podany na stronie internetowej Organizatora po ogłoszeniu wyników Konkursu.
§  3.
1. W Konkursie mogą wziąć udział absolwenci studiów wyższych, o ile ich praca magisterska jest zgodna z zakresem tematycznym określonym w niniejszym regulaminie, a obrona miała miejsce na uczelni wyższej mającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; będą oni w dalszej części Regulaminu zwani "Uczestnikami".
2. Do Konkursu mogą być zgłoszone prace napisane wyłącznie w języku polskim i obronione po dniu 1 maja 2007 r.
3. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które uzyskały ocenę co najmniej dobrą.
4. Uczestnik Konkursu może być autorem tylko jednej zgłoszonej pracy. Prace zgłoszone do Konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.
5. Z konkursu wyłączone są prace magisterskie autorstwa pracowników Organizatora.

Zgłoszenia

§  4.
1. Pracę do Konkursu zgłasza Uczestnik albo za jego zgodą: promotor pracy lub uczelnia na której pracę obroniono.
2. Zgłoszenie pod rygorem odrzucenia pracy, musi zawierać:
1) wypełnioną i wydrukowaną kartę zgłoszeniową (dostępną na stronie internetowej www.kirp.pl), zawierającą szczegółowe dane Uczestnika;
2) 1 egzemplarz pracy wydrukowanej, w miękkiej oprawie;
3) 1 egzemplarz pracy na nośniku CD w formacie Word;
4) streszczenie pracy - nie może przekraczać objętością 1 strony formatu A4;
5) potwierdzoną przez uczelnię (Sekretariat lub Dziekanat) kopię dyplomu magisterskiego lub wydane przez uczelnię (Sekretariat lub Dziekanat) zaświadczenie o ukończeniu studiów i uzyskaniu dyplomu magistra po dniu 1 maja 2007 r.
3. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy nadsyłać z dopiskiem: Konkurs o Nagrodą Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, pocztą na adres:

Krajowa Rada Radców Prawnych Al. Ujazdowskie 18/4 00-478 Warszawa

4. O przyjęciu pracy do Konkursu decyduje data stempla pocztowego oraz kompletność zgłoszenia.
5. Nadesłane prace i dokumenty nie będą zwracane Uczestnikom.
§  5.
1. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych powołuje pięcioosobową Komisję Konkursową w celu wyboru autorów najlepszych prac.
2. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Komisji.
3. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów konkursu.
4. Przy wyłanianiu laureatów Komisja bierze pod uwagę takie czynniki, jak:
1) jakość merytoryczną pracy,
2) nowatorski i twórczy charakter pracy.
§  6.
1. Komisja wyłania laureatów Nagrody na posiedzeniu tajnym - po uprzednim zapoznaniu się jej członków ze zgłoszonymi pracami. Nagroda jest przyznawana w drodze głosowania.
2. Podczas głosowania każdemu członkowi Komisji przysługuje jeden głos.
3. Decyzje Komisji zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4. Wniosek o przyznanie nagród przewodniczący Komisji kieruje do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, który podejmuje ostateczną decyzję.
5. Z obrad Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni członkowie.
6. Wyniki obrad Komisji są jawne.

Nagroda

§  7.
1. Nagroda pieniężna za najlepszą pracę wyłonioną w Konkursie wynosi 8.000 zł brutto.
2. Od wypłaconej nagrody Krajowa Rada Radców Prawnych potrąca podatek w formie ryczałtu na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).

Postanowienia końcowe

§  8.
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Krajowa Rada Radców Prawnych. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia.
2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych na stronie internetowej Organizatora w postaci: imienia i nazwiska z podaniem tytułu pracy, nazwy uczelni. W przypadku wygranej w Konkursie Uczestnik zgadza się na publikację przez Organizatora i środki masowego przekazu: imienia i nazwiska, z podaniem tytułu pracy, nazwy uczelni oraz rodzaju przyznanej mu nagrody.
3. Podanie danych w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie
§  9.
1. Uczestnik Konkursu który otrzymał nagrodę, wyraża zgodę na przeniesienie na Organizatora bez prawa do wynagrodzenia prawa autorskie do korzystania i rozporządzania utworem będącym przedmiotem zwycięskiej pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie pracy techniką drukarską oraz techniką cyfrową rozpowszechnianie, udostępnianie w sieci Internet.
2. Uczestnik odpowiada wobec Organizatora w przypadku, gdyby udostępniona praca naruszała prawa (w szczególności prawa autorskie) osób trzecich.
§  10.
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień regulaminu.
2. Uczestnik, przystępując do Konkursu, składa podpisane oświadczenie na karcie zgłoszeniowej, wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz wykorzystanie zwycięskiej pracy w zakresie określonym w Regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn.
§  11. Kwestie sporne związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.