Uchwalenie "Regulaminu finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych". - OpenLEX

Uchwalenie "Regulaminu finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych".

Akty korporacyjne

KAAUM.2016.10.27

Akt nieoceniany
Wersja od: 27 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 3/2016
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie: uchwalenia "Regulaminu finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych"

Na podstawie § 4 ust. 4 Statutu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 13 października 2011 r. z późn. zm. w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.)
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
Uchwala "Regulamin finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych", w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2. 
Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Regulamin

Finansowania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

tekst jednolity
§  1. 
1. 
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych zwana dalej KRAUM koszty swojej działalności pokrywa ze składek wnoszonych przez uczelnie członkowskie.
2. 
Wysokość składki w jednakowej wysokości dla każdej Uczelni i CMKP na każdy rok akademicki oraz termin dokonania wpłaty określane są Uchwałą KRAUM.
3. 
Wpłata składek dokonywana jest przez uczelnie członkowskie na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. 
Rachunek bankowy oraz wszystkie rozliczenia finansowe prowadzone są w Uczelni, w której zatrudniony jest Przewodniczący KRAUM.
5. 
Koszty prowadzenia rachunku bankowego pokrywane są ze środków zgromadzonych na tym rachunku.
6. 
Dokumenty finansowe wystawiane są na Uczelnię, która prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy KRAUM.
§  2. 
Środki uzyskane ze składek przeznaczone są na finansowanie:
1.
kosztów uczestnictwa (w tym dotyczące transportu, wyżywienia i zakwaterowania) Przewodniczącego w organizowanych posiedzeniach KRAUM, KRASP oraz innych spotkaniach związanych z reprezentowaniem KRAUM,
2.
wypłatę wynagrodzenia dla pracownika administracyjnego obsługującego konferencje, które odbywa się na zasadach obowiązujących w Uczelni, w której zatrudniony jest Przewodniczący,
3.
kosztów administracyjnych związanych z obsługą konferencji (materiały biurowe, wynajem pomieszczeń, wyposażenie stanowiska pracownika administracyjnego wymienionego pkt 2),
4.
kosztów administracyjnych związanych z działaniem witryny internetowej KRAUM: http://www.kraum.org.pl,
5.
wydatków reprezentacyjnych (m.in. zakup kwiatów i drobnych upominków z okazji świąt państwowych i spotkań z organami administracji publicznej) oraz okolicznościowych (m.in. zakup wieńców, zniczy, zamieszczanie nekrologów).
§  3. 
1. 
Wydatkowanie środków następuje na podstawie uchwalonego na wniosek Przewodniczącego KRAUM preliminarza budżetowego na każdy rok akademicki przez KRAUM.
2. 
Wszystkie dokumenty finansowe związane z obrotem środków KRAUM zatwierdza Przewodniczący i kontrasygnuje Kwestor Uczelni, w której prowadzony jest rachunek bankowy KRAUM.
§  4. 
1. 
Po zakończeniu każdego roku akademickiego Przewodniczący KRAUM przedstawia rozliczenie z uzyskanych i wydatkowanych środków Finansowych.
2. 
Po zakończeniu kadencji Przewodniczący KRAUM przedstawia rozliczenie z uzyskanych i wydatkowanych środków finansowych podczas minionej kadencji.
§  5. 
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez KRAUM z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.