Akty korporacyjne

Aptek.2008.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA Nr V/24/2008
V KRAJOWEGO ZJAZDU APTEKARZY
z dnia 19 stycznia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 37 pkt 6 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t. j. Dz. U. z 2003 r., Nr 9, poz. 108, z późn. zm.) uchwala się Regulamin działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o następującej treści:

DZIAŁ  I

Przepisy ogólne

§  1.
1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zwany dalej "Naczelnym Rzecznikiem", jest organem Naczelnej Izby Aptekarskiej, prowadzącym postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków samorządu aptekarskiego za czyny sprzeczne z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz z przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodu farmaceuty.
2. Naczelny Rzecznik sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej, zwanych dalej "okręgowymi rzecznikami".
3. Ilekroć w Uchwale jest mowa o Naczelnym Rzeczniku - rozumie się przez to również jego zastępców.
§  2. Naczelny Rzecznik obowiązany jest badać i uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść farmaceuty, którego postępowanie dotyczy.
§  3. Naczelny Rzecznik czuwa, aby w toku postępowania jego uczestnicy nie ponieśli szkody wynikającej z nieznajomości przepisów prawa i w tym celu udziela im wszelkich informacji i niezbędnych wyjaśnień.
§  4. Siedzibą Naczelnego Rzecznika jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§  5. Ustala się liczbę zastępców Naczelnego Rzecznika na 4 osoby.
§  6. Naczelny Rzecznik nie może w czasie trwania kadencji sprawować funkcji w organach samorządu aptekarskiego za wyjątkiem udziału w Okręgowych Radach Aptekarskich.
§  7. Naczelny Rzecznik używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Naczelna Izba Aptekarska - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
§  8. Do zakresu działania Naczelnego Rzecznika należy:
1) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków władz naczelnych samorządu aptekarskiego, członków okręgowych sądów aptekarskich oraz okręgowych rzeczników i ich zastępców, a także składanie właściwemu sądowi aptekarskiemu wniosków o ukaranie w tych sprawach oraz udział w rozprawach, w charakterze oskarżyciela, wnoszenie środków odwoławczych;
2) składanie wniosków o wznowienie postępowania w zakresie właściwości określonych w pkt 1);
3) podejmowanie postanowień o łącznym prowadzeniu postępowania wyjaśniającego przeciwko kilku sprawcom i wyznaczenie określonego okręgowego rzecznika do prowadzenia postępowania;
4) rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy okręgowymi rzecznikami;
5) rozstrzyganie wniosków o wyłączenie od udziału w sprawie rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
6) przekazywanie prowadzenia postępowania, ze względu na dobro sprawy, rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej innej, niż właściwa miejscowo, okręgowej izby aptekarskiej;
7) rozpatrywanie zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego, wydane przez okręgowego rzecznika;
8) zatwierdzanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub o umorzeniu tego postępowania wydanych przez zastępców Naczelnego Rzecznika;
9) rozpoznawanie zażaleń na postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, wydane przez okręgowego rzecznika;
10) przedłużanie terminu do zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej;
11) nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników;
12) opiniowanie projektów ramowych regulaminów organizacji i trybu działania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej opracowane przez Naczelną Radę Aptekarską oraz opiniowanie projektów regulaminów organizacji i trybu działania okręgowych rzeczników przedkładane do uchwalenia okręgowym zjazdom aptekarzy;
13) składanie Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowych informacji o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
14) przedkładanie Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy sprawozdania z działalności.
§  9. Naczelny Rzecznik w sprawach należących do jego właściwości:
1) kieruje pracami Biura Rzecznika i koordynuje czynności zastępców;
2) ustala podział czynności zastępców;
3) informuje Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej o prowadzeniu postępowania w sprawach dotyczących członków organów Naczelnej Rady Aptekarskiej;
4) zaznajamia się z pismami wpływającymi do Biura Rzecznika i wydaje co do nich odpowiednie zarządzenia;
5) zapewnia stronom możliwość przejrzenia akt sprawy;
6) kontroluje prawidłowość i terminowość czynności procesowych zastępców;
7) kontroluje pracę biegłych, zwłaszcza w zakresie terminowego sporządzania opinii,
8) zarządza wypłatę należności świadkom, biegłym i tłumaczom;
9) czuwa nad sprawnością, prawidłowością pracy sekretariatu;
10) wyznacza. zastępcę upoważnionego do kierowania pracami Biura Rzecznika na czas swej nieobecności.
§  10. Wszystkie władze i jednostki organizacyjne samorządu aptekarskiego są obowiązane na wniosek Naczelnego Rzecznika służyć mu pomocą, a w szczególności udostępniać dokumenty i inne materiały potrzebne do prowadzenia postępowania wyjaśniającego.
§  11.
1. Podstawę wszczęcia postępowania stanowią:
1) zawiadomienie, skarga lub zażalenie, wskazujące na popełnienie przez farmaceutę przewinienia dyscyplinarnego;
2) wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego przez farmaceutę otrzymane w inny sposób.
2. W razie powzięcia przez Naczelnego Rzecznika wiadomości o popełnieniu przewinienia w inny sposób niż w drodze pisemnej, rzecznik sporządza stosowny zapisek urzędowy.

DZIAŁ  II

Tryb postępowania

§  12. Naczelny Rzecznik, przed nadaniem biegu sprawie, bada swą właściwość i wydaje zarządzenie o nadanie sprawie biegu, i wyznacza rzecznika do jej prowadzenia albo przesyła sprawę właściwemu organowi.
§  13. Lokal, w którym mają być prowadzone czynności procesowe, a zwłaszcza przesłuchanie świadków, powinien spełniać wymogi niezbędne dla zachowania powagi urzędu Rzecznika.
§  14. Naczelny Rzecznik bada, czy zażalenie zostało wniesione w terminie oraz, czy jest ono dopuszczalne, w razie stwierdzenia, że zażalenie nie odpowiada tym warunkom, wydaje postanowienie o pozostawieniu zażalenia bez rozpoznania. Na postanowienie o odmowie przyjęcia środka prawnego przysługuje zażalenie. Naczelny Rzecznik rozpatruje zażalenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia zażalenia z aktami sprawy.
§  15. Naczelny Rzecznik wyznaczony do prowadzenia sprawy, obowiązany jest zwrócić się do Naczelnego Sądu Aptekarskiego z wnioskiem o wyłączenie od udziału w sprawie, jeżeli zachodzi jedna z przeszkód wymienionych w art. 40 § 1 pkt 1-6 oraz w art. 41 i 42 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 47 § 1 i § 2 kpk.
§  16. Przed sporządzeniem wniosku o ukaranie, Naczelny Rzecznik obowiązany jest zwrócić się do Rejestru Ukaranych Naczelnej Rady Aptekarskiej o udzielenie informacji o farmaceucie, którego postępowanie dotyczy.
§  17. W razie zwrócenia się do okręgowego rzecznika lub do sądu rejonowego o przeprowadzenie określonych czynności (np. przesłuchania świadka lub biegłego), należy dokładnie określić, jakie czynności mają być dokonane i jakie fakty podlegają wyjaśnieniu. We wniosku należy wskazać adresy osób, które mają być przesłuchane lub zawiadomione i podać, które z tych osób wezwanych mają być przesłuchane po odebraniu przyrzeczenia. Do wniosku o udzielenie pomocy prawnej dołącza się, w miarę potrzeby, akta sprawy lub ich odpisy.

DZIAŁ  III

Nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników

§  18. Nadzór nad legalnością działania okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej sprawuje Naczelny Rzecznik lub wyznaczony zastępca Naczelnego Rzecznika.
§  19. Nadzór sprawowany przez Naczelnego Rzecznika polega na kontroli i ocenie:
1) legalności wszczęcia, prowadzenia i zakończenia postępowania wyjaśniającego;
2) przestrzegania praw farmaceutów, których postępowanie dotyczy i praw osób pokrzywdzonych;
3) przestrzegania zasad biurowości;
4) prawidłowości przyjmowania i załatwiania skarg uczestników postępowania.
§  20. Nadzór obejmuje również, w miarę potrzeby, udzielanie odpowiedniej pomocy kontrolowanym organom, w toku wykonywania ich zadań, zwłaszcza w zakresie wykładni i stosowania prawa.
§  21. Naczelny Rzecznik sprawuje nadzór przez:
1) okresowe lub doraźne wizytacje organów kontrolowanych, obejmujące całokształt spraw podlegających kontroli i ocenie albo celowo wybrane zagadnienia;
2) wydawanie zaleceń powizytacyjnych oraz kontrolowanie prawidłowości i terminowości ich realizacji;
3) składanie wniosków i kierowanie wystąpień do właściwych organów samorządu aptekarskiego;
4) podejmowanie innych czynności oraz wydawanie postanowień w wypadkach przewidzianych prawem.
§  22. W razie stwierdzenia, w toku wykonywania nadzoru, istotnych uchybień w działaniu kontrolowanego organu, Naczelny Rzecznik podejmuje niezwłocznie stosowne czynności, zmierzające do usunięcia tych uchybień i zapobieżenia ich powstawania.
§  23.
1. Naczelny Rzecznik zapoznaje z wynikami wizytacji okręgowego rzecznika, umożliwiając mu ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń i zaleceń powizytacyjnych.
2. W razie zorganizowania narady powizytacyjnej, do udziału w niej należy zaprosić wszystkich zastępców okręgowego rzecznika. Do udziału w naradzie mogą być zaproszeni, w miarę potrzeby, kierownicy organów okręgowej izby aptekarskiej.
§  24.
1. Sprawozdanie z wizytacji powinno zawierać określenie jej zakresu, zwięzły opis dokonanych ustaleń oraz wydane zalecenia powizytacyjne, a nadto ocenę realizacji zaleceń związanych z poprzednią wizytacją.
2. Z doraźnych wizytacji obejmujących wybrane zagadnienia lub w razie nie stwierdzenia nieprawidłowości, sprawozdanie można ograniczyć do notatki służbowej.
3. Odpis sprawozdania (notatki) przesyła się w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji okręgowemu rzecznikowi, a w razie potrzeby również prezesowi właściwej okręgowej rady aptekarskiej, w celu podjęcia stosownych czynności.
§  25. Naczelny Rzecznik może żądać od kontrolowanego okręgowego rzecznika złożenia w terminie 14 dni, albo w innym wyznaczonym terminie, informacji o wykonaniu zaleceń powizytacyjnych.
§  26. Naczelny Rzecznik powinien, w miarę potrzeby, inicjować organizowanie przez właściwe organy narad szkoleniowych okręgowych rzeczników w celu poprawy jakości prowadzonych postępowań wyjaśniających oraz w zakresie wykładni i stosowania prawa. O terminie i przedmiocie narady organizowanej z inicjatywy Naczelnego Rzecznika należy zawiadomić Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej i Przewodniczącego Naczelnego Sądu Aptekarskiego.
§  27. Naczelny Rzecznik przynajmniej raz na 6 miesięcy przeprowadza naradę ze swoimi zastępcami w celu ujednolicenia czynności postępowania dyscyplinarnego i omówienia orzecznictwa sądowego.

DZIAŁ  IV

Sekretariat i biurowość

§  28.
1. Naczelna Rada Aptekarska zapewnia obsługę biura Naczelnego Rzecznika, działającego w jej siedzibie, przez utworzenie sekretariatu i wyznaczenie pracownika do wykonywania czynności biurowych (sekretarza rzecznika).
2. Sekretarz wykonuje zarządzenia Naczelnego Rzecznika oraz prowadzi akta i księgi biurowe.
§  29.
1. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:
1) przyjmowanie nadchodzących do biura pism, opatrywanie ich datą wpływu oraz przedstawianie ich Naczelnemu Rzecznikowi wraz z aktami sprawy, jeżeli są już założone;
2) przedstawianie pism i akt spraw Naczelnemu Rzecznikowi, jeżeli z powodu upływu terminu należy wydać orzeczenie lub zarządzenie;
3) sporządzanie wezwań i zawiadomień;
4) przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji;
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Naczelnego Rzecznika.
2. Sekretarz podpisuje pisma w zakresie przekazanych mu czynności.
§  30.
1. W wezwaniach i zawiadomieniach należy wskazać, w jakiej sprawie i w jakim charakterze, miejscu i czasie ma się stawić wezwana osoba; a także podać, czy stawiennictwo jest obowiązkowe.
2. Wezwania, zawiadomienia oraz odpisy postanowień i zarządzeń, od których przysługuje środek odwoławczy, przesyła się w zamkniętej kopercie za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
§  31.
1. Doręczanie pism należy dokonywać przede wszystkim za pośrednictwem poczty.
2. Stronie, która zgłasza się do Biura Rzecznika, można doręczyć pismo bezpośrednio za potwierdzeniem odbioru, po sprawdzeniu tożsamości osoby.
§  32.
1. Korespondencja w sprawach dyscyplinarnych ma charakter poufny.
2. Pisma przeznaczone dla stron doręcza się w taki sposób, aby ich treść nie była dostępna dla osób trzecich.
3. Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia, a terminem czynności procesowej powinno upłynąć co najmniej 7 dni.
§  33.
1. W biurze Naczelnego Rzecznika prowadzi się następujące księgi biurowe:
1) dla spraw postępowań wyjaśniających prowadzonych przez Naczelnego Rzecznika - repertorium APW;
2) dla innych spraw rozpoznawanych przez Naczelnego Rzecznika, a w szczególności spraw dla odwołań od postanowień wydawanych przez Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej, sprawo przedłużenie terminu do zakończenia postępowania wyjaśniającego, o wyłączenie rzecznika - repertorium AWO;
3) skorowidz alfabetyczny.
2. Księgi biurowe służą do rejestrowania czynności procesowych, kontrolowania biegu spraw oraz stanowią podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.
3. Wpisy w księgach biurowych dokonuje się niezwłocznie po powstaniu podstawy do ich zamieszczenia.
4. Naczelny Rzecznik może zarządzić wprowadzenie innych ksiąg biurowych.
5. Księgi biurowe prowadzi się według ustalonych przez Naczelnego Rzecznika wzorów.
§  34.
1. Księgi biurowe prowadzi się systemem roczników, z numeracją od początku roku. Można jednak używać tej samej księgi również w latach następnych, rozpoczynając numerację wpisów od początku roku następnego, jeżeli liczba czystych kart jest wystarczająca.
2. Na okładce i pierwszej stronie księgi biurowej należy umieścić nazwę księgi i rok kalendarzowy.
3. Księgi biurowe powinny być oprawione, a karty w księgach ponumerowane. Liczbę kart na ostatniej stronie księgi poświadcza sekretarz.
§  35.
1. Załatwienie sprawy uwidacznia się w księdze biurowej przez zakreślenie kolorowym znakiem numeru porządkowego tej sprawy. Zakreślenie polega na umieszczeniu pionowej kreski z lewej strony numeru porządkowego.
2. Sprawę, w której występuje kilka osób, uważa się za załatwioną, jeżeli załatwienie dotyczy wszystkich osób.
3. Omyłkowy wpis sprawy do księgi biurowej poprawia się przez przekreślenie go, bez zmiany numerów porządkowych dalszych spraw i należy wpisać obok właściwe dane.
§  36.
1. Zarejestrowanie sprawy następuje przez wpisanie do właściwego repertorium i do skorowidza pisma wszczynającego postępowanie.
2. W przypadku zwrotu akt przez sąd, podjęcia zawieszonego postępowania, wznowienia postępowania -należy zarejestrować sprawę pod nowym numerem.
3. Rejestrując sprawę pod nowym numerem, należy pod nową datą wpisu umieścić również datę pierwszej rejestracji, a pod nowym numerem - numer poprzedni. Przy wpisie poprzednim (pierwotnym), należy odnotować numer, pod jakim sprawa została ponownie zarejestrowana w repertorium.
§  37.
1. Pisma z zakresu spraw administracji i nadzoru rejestruje się w Dzienniku Ogólnym oraz oznacza sygnaturą "Og" i numerem porządkowym, pod którym zapisane zostały w Dzienniku.
2. Numerację w Dzienniku rozpoczyna się na nowo z początkiem każdego roku kalendarzowego.
3. Korespondencja wysyłana podlega każdorazowo rejestracji.
§  38.
1. Dla każdej sprawy, z chwilą jej wpisania do właściwego repertorium zakłada się odrębne akta.
2. Akta otrzymują oznaczenie zawierające w kolejności: oznaczenie repertorium, numer odpowiadający pozycji wpisu do repertorium oraz dwie ostatnie cyfry roku kalendarzowego. Oznaczeniem tym opatruje się każdy sporządzony w danej sprawie dokument.
3. Akta należy prowadzić chronologicznie, powinny one być ponumerowane, spięte lub zeszyte.
§  39. Sekretarz prowadzący obsługę kancelaryjną obowiązany jest dokładnie terminowo wykonywać polecenia Naczelnego Rzecznika.
§  40. Akta spraw dyscyplinarnych przechowuje się z zachowaniem poufności i pod zamknięciem.
§  41. Uchyla się uchwałę Nr IV/9/2004 IV Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§  42. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.